Børkop Motons Cyklisters dataansvar og overholdelse af GDPR lovgivning

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Børkop Motions Cyklister er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson Kasserer Benny Kjølby - Telefonnr.: 50777836 Mail: bmcdokumenter@gmail.com

Website: www.bmc-cycling.dk

Behandling af personoplysninger:

Børkop Motions Cyklister behandler kun almindelige personoplysninger og gemmer ikke følsomme oplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens definitioner).

Data vi opbevarer:

Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

Formål med opbevaring af data:

 • Medlemshåndtering

 • Som led i klubbens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter.

 • planlægning, gennemførelse og opfølgning af aktiviteter

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din relation til os

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.